Kdo se může stát odpovědným zástupcem agentury práce?   

Osoba - odpovědný zástupce agentury práce jako fyzická osoba musí splňovat podmínky odborné způsobilosti sám. Pak má agenturu práce na sebe a podniká jako OSVČ. Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s....) si musí osobu odpovědného zástupce také zajistit, aby jí mohlo být uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání. Buď ho ustaví do funkce svého statutárního zástupce nebo ho zaměstná. Odpovědný zástupce může působit pouze u jedné právnické osoby a nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání sám jako fyzická osoba. Ve funkce musí být po celou dobu platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání. Současně nepřebírá jakoukoliv finanční či právní odpovědnost za fungování agentury práce, nehrozí mu ani žádné peněžité sankce v případě, že se agentura dostane do finančních potíží. Odpovídá pouze za odbornou stránku věci.

Předpoklady pro výkon funkce odpovědného zástupce - nejsou jednoduché, zvláště pak v kombinaci s odbornou způrobilostí, proto je jich na trhu práce tak málo. Podmínkou pro výkon funkce odpovědného zástupce je dosažení věku 18 let věku, plná svéprávnost, bezúhonnost (prověřuje ji MV ČR počínaje čistým trestním rejstříkem a místním šetřením konče), odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a eufemisticky odborná neposkvrněnost. Tzn. že v posledních 3 letech nebyl odpovědným zástupcem u agentury práce, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání dle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3. Samozřejmě v době, kdy u agentury práce nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí povolení.

Doložení odborné způsobilosti - probíhá podle dosaženého stupeň vzdělání a počtu let odborné praxe. Minimální stupeň vzdělání je úplné střední s maturitou (úředně ověřená kopie/opis maturitního vysvědčení, případně vysokoškolského diplomu). Vzdělání v zahraničí je komplikací. Je nutno doložit i doklad o jeho uznání (tzv. nostrifikaci vystavuje veřejná vysoká škola v České republice u vysokoškolského vzdělání, v případě středoškolského vzdělání krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.
K tomu dodat ověřené kopie či opisy dokladů, kterými se prokáže výkon odborné praxe, požadována je praxe ve zprostředkování zamětsnání, prakticky předchozí práce na Úřadech práce nebo v agentuře práce při výkonu zprostředkování. Pak lze mít povolení k výkonu zprostředkování pro všechny činnosti a profese bez omezení. Lze též zprostředkovávat jen určité profese, v nichž je odpovědný zástupce vzdělán nebo vykonával živnost. Například lékař může zprostředkovávat lékaře, ale už ne zdravotní sestry nebo pomocný nemocniční personál. Je nutno doložil takové doklady, které prokazují osobní a soustavný výkon činností ve vztahu k oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, případně ve vztahu ke zprostředkování zaměstnání obecně.
Středoškolák s maturitou musí prokázat praxi v délce trvání 5 let, vysokoškolák prokazuje dvouletou, bez ohledu na obor studia. Nejčastěji to lze například pracovní smlouvou, dohodou o skončení pracovního poměru, zápočtovými listy, potvrzení o trvání zaměstnání, potvrzením o předchozím výkonu funkce odpovědného zástupce atd.. Velkou komplikací je zahraniční praxe, kdy podle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace je nutno požádat ministerstvo o vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace, což proces obvykle nesmírně zdrží.
V této oblasti máme bohaté zkušenosti a dokážem posoudit individuální situaci případného odpovědného zástupce, a to včetně možnosti získání praxe u nás, pokud chybí jen pár měsíců. Případně doporučíme rovnou naši službu zajištění odpovědného zástupce. Majitel agentury práce pak může v budoucnu (pokud je vysokoškolák po 2 letech, středoškolák po 5 letech) odpovědného zástupce vyměnit za sebe sama, praxi přímo v agentuře práce totiž mezitím získá.

Souhlas odpovědného zástupce s utavením do fuknce - musí, úředně ověřený, předložit pro konkrétní společnost každý odpovědný zástupce. Přikládá se k žádosti o vydání povolení. Proto je dorbé už v tomto okamžiku mít s odpovědným zástupcem sjednánu i Pracovní smlouvu bez zkušební doby, aby mohl celý proces v klidu proběhnout. Jeho pracovní úvazek musí činit alespoň 20 hodin týdně a minimální zaručená mzda je v 6.kategorii prací dle Nařízení vlády ČR o minimální a zaručené mzdě. Generální ředitelství úřadu práce má na vyřízení žádosti ze zákona 60 dní.

"Vyzkoušejte nás. Budete-li spokojeni, doporučte nás.
Pokud ne, řekněte to nám. Sjednáme nápravu."

Napište nám, co se Vám líbí, co ne a co by jste navrhovali.“